01:58:49 31-10-2020

S

Tìm kiếm     Số mục hiển thị 
#. Danh mục Số lần xem
1 Sai lầm loại I và sai lầm loại II 9803
2 Số hạng ngẫu nhiên u 4925
3 Sự khước từ 5510
4 Sản lượng hòa vốn 33621
5 Suất chiết khấu 11664
6 SA 8000 5032
7 Sáu Sigma (6 Sigma) 5370
8 Sơ thẩm 5379
9 Sản xuất 5777
10 Sức lao động 6358
11 Sổ tay chất lượng 6351
12 Sản xuất tinh gọn/tiết kiệm 5206
13 Sai phạm 9659
14 Sản xuất đúng lúc – JIT 5821
15 Sản xuất 5167
16 5S 5371
17 Sigma 5339
18 Sự liên tưởng thương hiệu 9588
19 Sai lầm 5331
20 Sai lầm trong tổ chức 5897
 
Trang 1 của 2

Tin mới nhất