Bản gốc văn bản

In

Bản gốc văn bản là bản thảo cuối cùng được người có thẩm quyền duyệt. Ví dụ: Giấy chứng nhận học lớp “Kỹ thuật soạn thảo văn bản” do Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý NN và PTNT II cấp cho Học viên tham gia khóa học và đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.