Khoa khuyến nông và PTNT có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào?

In

Những chương trình đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu của Khoa khuyến nông và PTNT dựa trên yêu cầu của địa phương hay dựán mà hình thành các khóa tập huấn dài ngày hoặc ngắn ngày. Tùy theo mục đích, yêu cầu đào tạo bồi dưỡng của đối tác mà khoa khuyến nông chọn lựa các chuyên đề phù hợp để hình thành  một khóa tập huấn (chương trình bồi dưỡng).

Sau đây là những chuyên đề mà khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn có thể đảm nhiệm trong các khóa tập húân .

Một vài chương trình đã được khóa khuyến nông và Phát triển nông thôn thiết kế và đảm nhận