Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Print

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

 

Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II; Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; Vui lòng xem nội dung chi tiết theo file đính kèm.