Thông báo chiêu sinh năm 2015

In

Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II thông báo đến các học viên lịch chiêu sinh các lớp như sau:

1. Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương

2. Chiêu sinh hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 TT/BTC

3. Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2015

4. Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh IELTS5.5