Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học - DMA

Print

Chức năng:

Thực hiện các hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo, liên kết đào tạo ngoại ngữ, tin học; Tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Nhiệm vụ:

Địa chỉ giao dịch:

Giám đốc: TS. Đinh Công Tiến