Một số thuật ngữ nghiên cứu khoa học

Print

TS. Đinh Công Tiến

              Có đối tượng nghiên cứu cụ thể

              Có hệ thống lý thuyết (hệ thống tri thức khoa học- khái niệm, phạm trù, quy luật) riêng

             Có phương pháp và phương pháp luận đặc trưng

             Có mục đích ứng dụng cụ thể

             Có lịch sử nghiên cứu

Tài liệu tham khảo:

1.       Vũ Cao Đàm, phương pháp luận nghiên cứu khoa học,

2.       W. Lawrence Neuman, Social research methods