03:16:49 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Quan điểm kinh doanh coi trọng sản phẩm

Điều kiện hình thành quan điểm này là khi khoa học, công nghệ phát triển, người sản xuất phát hiện, sáng tạo ra những công dụng mới của sản phẩm. Những người theo quan điểm này nhấn mạnh vai trò của chất lượng sản phẩm, nhấn mạnh tính năng mới của sản phẩm. Họ tập trung phát tiển công nghệ và cải tiến sản phẩm. Quan điểm này không chú ý tới ý kiến của khách hàng khi thiết kế sản phẩm, không chú ý tới cạnh tranh với các đối thủ. Theo dòng thời gian, nó trở lên lạc hậu và bị thay thế bởi các quan điểm kinh doanh khác tiến bộ hơn.
 

Quan điểm kinh doanh coi trọng bán hàng

Phân công lao động đã hình thành những người sản xuất chuyên môn hoá. Năng suất lao động tăng nhanh nhờ tiến bộ của khoa học công nghệ, hầu như mọi th...

Quá trình phát triển của khách hàng

Quá trình phát triển của khách hàng (Customer/client development process) là một thuật ngữ chỉ những trạng thái có tính quy luật chuyển hoá từ một kh...

Phát triển sản phẩm mới

Phát triển sản phẩm mới (new product development) là một thuật ngữ diễn tả quá trình đồng bộ đưa ra sản phẩm/dịch vụ mới cho thị trường. Quá trình này...

Phân phối

Phân phối (distribution) là một trong bốn khâu của quá trình tái sản xuất: sản xuất-trao đổi-phân phối-tiêu dùng đồng thời phân phối cũng là một tron...

Phân lọai khách hàng

Phân loại khách hàng (class customer/client) là cách thức mà người bán chia khách hàng thành những nhóm có cùng đặc trưng. Căn cứ dùng để phân loại gọ...

Nhu cầu thị trường đối với 1 sản phẩm

Nhu cầu thị trường đối với 1 sản phẩm

Nhu cầu thị trường (market demand) đối với một sản phẩm là tổng khối lượng sản phẩm mà nhóm khách hàng nhất định sẽ mua tại một địa bàn nhất định và...

Chức năng giám đốc marketing

Theo Philip Ketler, giám đốc marketing (Marketing Director) có 4 chức năng: điều hành tốt bộ phận tiếp thị; chinh phục lòng tin của người phụ trách cá...

Yếu tố ảnh hưởng tới định giá

Khi định giá, doanh nghiệp cần phải quan tâm tới các yếu tố:
- Các mục tiêu của tiếp thị. Chiến lược tiếp thị trong từng giai đọan với những mục tiêu k...
Trang 65 của 69

Tin mới nhất