03:14:07 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Lợi nhuận tiềm năng

Lợi nhuận tiềm năng (potential profits) là thuật ngữ của quản trị trị kinh doanh dùng để chỉ khả năng tiềm tàng của lợi nhuận chưa thể hiện ở hiện tại. Nếu các yếu tố tiềm tàng được giải phóng thì lợi nhuận tiềm năng này sẽ được hiện thực hoá. Lợi nhuận tiềm năng có thể trong phạm vi ngành hoặc trong phạm vi một doanh nghiệp. Lợi nhuận tiềm năng của một doanh nghiệp phụ thuộc: cường độ cạnh tranh của ngành; các barie đang bảo vệ nhóm chiến lược của doanh nghiệp; quyền lực thương lượng của nhóm chiến lược với khách hàng và người cung ứng; sự đe dọa của sản phẩm thay thế với sự tồn tại của nhóm chiến lược; chiến lược và năng lực thực thi chiến lược của doanh nghiệp. Giá trị một doanh nghiệp được đánh giá phụ thuộc vào lợi nhuận tiềm năng của nó. Khi tái cấu trúc một doanh nghiệp cần phải xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng này. Tài năng của nhà quản trị thể hiện ở nhìn nhận được lợi nhuận tiềm năng của doanh nghiệp đồng thời biến nó thành hiện thực.
 

Tích hợp tiếp thị truyền thông

Tích hợp tiếp thị truyền thông (Integrated Marketing Communication – IMC) là một phần không thể thiếu đối với các nhà sản xuất hàng tiêu dùng mà đặc b...

Tài trợ

Tài trợ (to fund) là một công cụ của chiêu thị mà các tổ chức, doanh nghiệp thường sử dụng, theo đó doanh nghiệp/tổ chức ủng hộ một khoản được trị giá...

Sự thỏa mãn của khách hàng

Theo Philip Kotler, sự thỏa mãn- hài lòng của khách hàng (customer satisfaction) là mức độ của trạng thái cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so ...

Sự nhạy cảm về giá của khách hàng

Trong giao dịch để trao đổi hàng hóa, giá là một trong những nội dung mà các bên tham gia cần phải xác định. Đứng trước nội dung này, những nhóm khách...

Quảng cáo

Quảng cáo (Advertising) là họat động truyền thông của tổ chức (người bán, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận…) phi trực tiếp, sử dụng các phương tiện...

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng (public relation) là một công cụ quan trọng của chiêu thị, nó duy trì, xây dựng mối quan hệ cùng có lợi giữa doanh nghiệp và công c...

Quan điểm marketing

Quá trình tích tụ vốn cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ, cơ khi hoá, tự động hoá trở thành phổ biến, năng suất lao động ngày càn...

Quan điểm kinh doanh hướng vào sản xuất

Giai đoạn đầu của sản xuất hàng hoá, cung không đủ cầu, khoa học công nghệ còn lạch hậu, giá thành sản xuất cao. Những người theo quan điểm kinh doanh...
Trang 64 của 69

Tin mới nhất