12:48:12 27-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Quyết định

Quyết định là hình thức văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản cá biệt dùng để các cơ quan Nhà nước và các Nhà chức trách thực hiện thẩm quyền của mình trong việc quy định các vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, chế độ, bộ máy quản lý, nhân sự…
 

Thông tư

Thông tư là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ.

Ví dụ: Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởn...

Thông cáo

Thông cáo là văn bản do cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước dùng để công bố một quyết định hay một sự kiện quan trọng.

Thông báo

Thông báo là văn bản của một tổ chức hoặc cơ quan dùng để công bố, thông tin cho cơ quan, tổ chức cấp dưới, ngang cấp hoặc các cơ quan, tổ chức có liê...

Hoạt động lưu trữ

Hoạt động lưu trữ là hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ.

Công tác văn thư

Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các c...

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định ...

Văn bản quản lý hành chính nhà nước

Văn bản quản lý hành chính nhà nước là những quyết định và thông tin quản lý thành văn do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình...

Văn bản quản lý

Văn bản quản lý là một phương tiện quan trọng để ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lý, hoặc các thông tin cần thiết hình thành trong hoạt động...
Trang 6 của 69

Tin mới nhất