02:36:49 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Văn hóa thứ bậc

Văn hoá thứ bậc (Hierarchical culture) là hình thức văn hóa ở đó quyền hạn được giao phó dựa vào quy chế, quyền lực cũng được thể hiện bởi những người có kiến thức rộng. Các quyết định được đưa ra sau các phân tích thực tế đã tiến hành, người lãnh đạo thường tỏ ra bảo thủ và thận trọng. Sự tích cực của người lao động được duy trì bởi việc giám sát và kiểm tra. Kết quả lao động được đánh giá bằng những tiêu thức chính thức đã thống nhất và việc tôn trọng những giá trị cần được giữ gìn.
 

Văn hóa thích ứng

Văn hóa thích ứng (Adaptability culture) được đặc trưng bởi chiến lược chú trọng đến môi trường bên ngoài để đạt được tính mềm dẻo ...

Văn hóa sứ mệnh

Văn hóa sứ mệnh (Mission culture) rất coi trọng việc hòa đồng sứ mệnh chung của tổ chức. Sứ mệnh chung làm cho công việc của mỗi th...

Văn hóa hòa nhập

Văn hóa hòa nhập (Involvement culture) đặt trọng tâm chủ yếu vào việc lôi cuốn sự tham gia của các thành viên trong tổ chức để đáp l...

Văn hóa thờ ơ

Văn hóa thờ ơ (Apathetic Culture) được đặt trưng bởi mức độ quan tâm chỉ ở mức độ tối thiểu của các thành viên trong tổ chức đến nh...

Cải cách hành chính

Theo quan niệm của Tổ chức phát triển của LHQ (UNDP), Cái cách hành chính là những sự thay đổi có chủ định để làm thay đổi ít nhất một trong bốn yếu t...

Nền công vụ

Nền công vụ mang ý nghĩa hệ thống, nó chứa đựng bên trong tất cả công vụ và các điều kiện (quyền lực pháp lý) để cho công vụ được tiến hành. - Các yếu ...

Quản lý Nhà nước

Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính chất quyền lực nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các hành vi hoạt động củ...

Quản lý hành chính Nhà nước

Quản lý hành chính Nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của Nhà nước, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật nh...
Trang 16 của 69

Tin mới nhất