21:01:56 04-06-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Biến ngẫu nhiên liên tục

Biến ngẫu nhiên liên tục là biến ngẫu nhiên nếu giá trị của biến ngẫu nhiên X có thể lấp đầy toàn bộ khoảng hữu hạn hay vô hạn của trục số ox thì biến ngẫu nhiên X được gọi là liên tục. Ví dụ, trọng lượng mía cây nhập vào nhà máy tính theo giờ trong liên tục một tháng qua.
 

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên rời rạc là biến ngẫu nhiên nếu giá trị của biến ngẫu nhiên X có thể lập thành dãy rời rạc các số x 1 , x 2 ,..., x n (dãy hữu hạn hay vô hạn...

Biến ngẫu nhiên

Biến ngẫu nhiên là những biến mà giá trị của nó được xác định một cách  ngẫu nhiên. Về mặt toán học nếu mỗi biến cố sơ cấp A thuộc tập hợp biến cố ω n...

OLE

OLE (Object Linking and Embedding): là hệ thống đối tượng được tạo ra bởi Microsoft. OLE cho phép tác giả truy cập vào các thành phần biên tập khác nh...

Email

Email (Electronic Mail): là việc trao đổi thông điệp giữa các máy tính. E-mail thường được định dạng không cấu trúc hơn là có cấu trúc. X.400 đang trở...

FTP

FTP (File Transfer Protocol): Dịch vụ Internet chuyển các file dữ liệu từ một máy tính này đến máy tính khác dựa trên đường dây điện thoại chuẩn. Công...

Văn hóa

Văn hóa (Culture) là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong ...

Văn minh

Văn minh (civilization) là là một lát cắt đồng đại, nó cho biết trình độ phát triển văn hóa ở từng giai đoạn. …(Trần Ngọc Thiêm, Cơ ...

Văn hóa tổ chức

Văn hóa tổ chức (Organizational Culture) là hệ thống các giá trị, những niềm tin, những quy phạm được chia sẽ bởi các thành viên trong tổ chức và hướn...
Trang 14 của 69

Tin mới nhất