02:34:23 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên (Annual report) là một tài liệu công bố hàng năm mà một doanh nghiệp (thường là công ty đại chúng) hoặc quỹ tương hỗ phải cung cấp cho các cổ đông nhằm mô tả hoạt động và tình hình tài chính của mình trong năm vừa qua.
Báo cáo thường niên của doanh nghiệp nhằm mô tả hoạt động và tình hình tài chính của công ty. Phần đầu của báo cáo gồm các đồ thị, hình ảnh, mô tả... ghi lại các hoạt động của công ty trong một năm vừa qua. Phần sau bao gồm các thông tin chi tiết về tài chính và hoạt động của công ty. Báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ là một tài liệu bắt buộc, sẵn có dành cho cổ đông trên cơ sở các năm tài chính. Báo cáo thông báo các khía cạnh nhất định trong hoạt động và tình trạng tài chính của quỹ. So với báo cáo thường niên của doanh nghiệp, báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ trình bày không phức tạp. Tất cả các thông tin trong báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ mang tính số lượng hơn chất lượng. Các thông tin này giải quyết các vấn đề về công bố thông tin kế toán được yêu cầu.
 

Nguyên nhân và kết quả

Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, nguyên nhân và kết quả là  cặp phạm trù triết học phản ánh mối liên hệ tất yếu, phổ biến vốn có giữa các s...

Đề bạt

Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, đề bạt là giao cho cán bộ, công chức giữ chức vụ cao hơn chức vụ đương nhiệm, hoặc cất nhắc những cán bộ, ...

Công vụ

Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, công việc chủ yếu thuộc về nhà nước, do các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức nhà nước tiến hành theo ...

Công văn

Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, Công văn là một loại giấy tờ dùng trong các cơ quan công quyền để giải quyết các vấn đề thuộc về công vụ, ...

Bổ nhiệm

Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, Bổ nhiệm là một động từ chỉ việc giao cho một người giữ một chức vụ trong bộ máy nhà nước, trong các tổ ch...

Bảo hộ lao động

Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, Bảo hộ lao động là hệ thống các giải pháp về pháp luật, khoa học, kĩ thuật, kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm ...

Bảo hiểm y tế

Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, Bảo hiểm y tế là loại bảo hiểm huy động sự đóng góp của cá nhân, tập thể và cộng đồng xã hội để chăm lo sứ...

Bãi nhiệm

Bãi nhiệm là buộc thôi giữ chức vụ được bầu trong những trường hợp người giữ chức vụ đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm khi chưa hết nhiệm kì. (T...
Trang 13 của 69

Tin mới nhất