02:07:49 01-10-2023
Home Dictionary

Dictionary

Trái phiếu ký danh

Trái phiếu ký danh (registered bond)

Là trái phiếu có ghi tên và địa chỉ của người sở hữu trên tờ trái phiếu và trong sổ sách của nhà phát hành. Loại này có thể thực hiện theo hai cách: chỉ ký danh phần gốc thôi hoặc ký danh đầy đủ.

- Một trái phiếu gọi là chỉ ký danh phần gốc (registered as to principal) thì tên và địa chỉ của người sở hữu sẽ được ghi nhận, mục đích là để cho người phát hành biết mà gởi trực tiếp các thông tin, thông báo và trả tiền gốc cho người sở hữu khi đáo hạn. Các khoản tiền lãi được nhận bằng các coupon trả lãi giống như trường hợp trái phiếu vô danh.

- Một trái phiếu ký danh đầy đủ (fully registered bond) khi tên và địa chỉ của người sở hữu được ghi ra để dùng cho các mục đích liên hệ, trả tiền gốc khi đáo hạn và cả việc trả lãi định kỳ cũng sẽ được thực hiện đích danh. Dạng trái phiếu này có thể không cần coupon, bởi vì nhà phát hành cứ đến kỳ trả lãi là gởi chi phiếu cho người sở hữu đã được đăng tên.

 

Dự báo

Khi các biến số được xác định và nhà nghiên cứu đánh giá được tác động cụ thể của chúng đến chủ thể nghiên cứu, nhà nghiên cứu có thể sử dụng các mối ...

Kiểm định trị trung bình của một phân phối chuẩn

Xét một biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối chuẩn với trị trung bình μ và phương sai σ 2 . Giả thuyết Không thường gặp nhất có dạng H 0 : μ=μ 0 . Giả thuy... <μ

Năng lực kiểm định

Xác suất bác bỏ một giả thuyết khi nó sai là 1-P(II) và được gọi là năng lực kiểm định.

Mức ý nghĩa

Xác suất sai lầm loại I lớn nhất khi H0 đúng được gọi là mức ý nghĩa (còn được gọi là kích thước của kiểm định).

Sai lầm loại I và sai lầm loại II

Đối với bất kỳ một thủ tục kiểm định nào có thể xảy ra ba kết quả sau: (1) quyết định đúng được thực hiên (nghĩa là, thủ tục chấp nhận giả thuyết đúng...

Thủ tục kiểm định thống kê

Thông thường thủ tục kiểm định thống kê gồm đầu tiên tính một trị kiểm định T từ các quan sát mẫu. Bước kế tiếp là xác định phân phối mẫu của T theo G...

Kiểm định thống kê

Một quy tắc ra quyết định chọn lựa một trong các phép quy nạp "bác bỏ Giả thuyết Không" hoặc "không bác bỏ Giả thuyết Không" cho mọi kết quả của một t...

Giả thuyết không và giả thuyết ngược lại

Hai giả thuyết đối lập nhau trong kiểm định giả thuyết là Giả thuyết Không (ký hiệu là H 0 ) và Giả thuyết Ngược lại (ký hiệu H 1 )
Page 2 of 69

Latest News