17:08:32 06-06-2023

C

Cơ quan hành chính

Cơ quan hành chính là thuật ngữ được dử dụng để chỉ một cơ cấu tổ chức được thành lập để thực hiện việc quản lý chung hay từng mặt công tác có nhiệm vụ chấp hành pháp luật và thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà nước hay chức năng nhiệm vụ của một cơ quan tổ chức theo các thủ tục hành chính nhất định
 

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chứng từ xuất nhập khẩu được xem là những chứng cứ của việc giao, nhận hàng hoá và là cơ sở để thực hiện việc thanh toán cho các hàng hóa xuất, nhập k...

Container

Tháng 6 năm 1964, Ủy ban kỹ thuật của tổ chức ISO (International Organization for Standardization) đã đưa ra định nghĩa tổng quát về container. Cho đế...

Cấu trúc lực lượng bán hàng

Cấu trúc lực lượng bán hàng: Công ty có thể phân chia trách nhiệm bán theo bất kỳ tuyến nào trong số mấy tuyến. Quyết định sẽ đơn giản nếu công ty chỉ...

Công nghệ

Có nhiều định nghĩa khác nhau về công nghệ:
•    Công nghệ là hệ thống kiến thức về quá trình và kỹ thuật để chế biến vật liệu hoặc thông tin (ESCAP) • ...
Trang 4 của 20

Tin mới nhất