12:07:07 27-09-2023

C

Chỉ Thị

Chỉ Thị là văn bản pháp quy dùng để truyền đạt các chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh công tác, giao nhiệm vụ, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ…
 

Công tác văn thư

Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các c...

Điều khoản tàu hỏng hay điều khoản đình thuê

Điều khoản tàu hỏng hay điều khoản đình thuê (Breakdown Clause or off-hire Clause):

1. Trong một số hợp đồng thuê tàu định hạn, điều khoản này quy định...

Công hội hàng hải quốc tế và vùng Baltic

Công hội hàng hải quốc tế và vùng Baltic (BIMCO - The Baltic and International Maritime Conference): Là một tổ chức hàng hải thành lập lâu đời, có uy ...

Cước suất tàu chợ

Cước suất tàu chợ (Berth rates or Liner rates): Dùng để chỉ loại cước áp dụng riêng biệt cho chuyên chở bằng tàu chợ và thường được tập hợp thành biểu...
Trang 1 của 20

Tin mới nhất