20:12:20 04-06-2023

C

Chính sách chất lượng

Là ý đồ và định hướng chung của một tổ chức có liên quan đến chất lượng được lãnh đạo cao nhất công bố chính thức.

-         Chính sách chất lượng cần phải nhất quán với chính sách chung của tổ chức và cung cấp cơ sở để lập các mục tiêu chất lượng

-         Các nguyên tắc của quản lý chất lượng của tiêu chuẩn này có thể tạo thành cơ sở để lập chính sách chất lượng.

Để thực hiện ISO 9000, yêu cầu bắt buộc đầu tiên là tổ chức phải công bố chính sách chất lượng. Những tổ chức nào chưa có chính sách chất lượng hoặc có những chưa truyền đạt và thông hiểu trong toàn tổ chức thì có nghĩa là tổ chức đó chưa hiểu và chưa thực hiện ISO 9000 một cách đúng đắn.

Ví dụ:Thực hiện mục tiêu quản lý cơ bản và các nguyên tắc quản lý chất lượng, chính sách chất lượng của Công ty cổ phần cao su Đồng phú chính là:

•         Thỏa mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng;

•         Luôn cung cấp các loại sản phẩm đạt chất lượng, phù hợp với các yêu cầu pháp luật và các chế định của các quốc gia nhập sản phẩm của Công ty trên thế giới;

•         Toàn thể cán bộ công nhân viên luôn được đào tạo và nâng cao trình độ để đáp ứng các quá trình sản xuất kinh doanh;

•         Liên tục cải tiến HTQLCL đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả;

•         Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết: Chính sách chất lượng này được thấu hiểu duy trì và thực iện ở mọi cấp.

 

Chất lượng

Được hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ đặc tính của sản phẩm hay dịch vụ có khả năng đáp ứng hay vượt quá nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Như vậy, ch...

Công cụ chất lượng

Hay còn gọi là công cụ kiểm soát chất lượng là các công cụ phân tích số liệu, quy trình được sử dụng kiếm soát chất lượng nhằm cải tiến chất lượng. Ca...

Cấp chất lượng

Là chủng loại hay thứ hạng của các yêu cầu về chất lượng khác nhau đối với sản phẩm, quá trình hay hệ thống có cùng chức năng sử dụng.

Ví dụ:

-         ...

Cam kết của lãnh đạo

là việc các cấp lãnh đạo trong tổ chức phải ủng hộ và tham gia thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, đặc biệt cấp lãnh đạo c...

Page 18 of 20

Latest News