21:35:26 04-06-2023

C

Chi phí tài chính

Chi phí tài chính  là những khoản phí mà người đi vay phải trả khi họ vay tiền từ ngân hàng hay một tổ chức tín dụng. Chi phí tài chính không chỉ bao gồm lãi khoản vay, mà còn bao gồm các khoản phí khác như phí giao dịch, phí hoa hồng, phí thanh toán chậm, phí hàng năm như phí thẻ tín dụng hàng năm, và phí tín dụng bảo hiểm hàng năm trong trường hợp người cho vay yêu cầu có bảo hiểm trước khi quyết định cho vay

 

Chi phí lưu thông

Chi phí lưu thông là các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ, thực hiện giá trị hàng hoá; bao gồm chi phí lưu thông thuần tuý và chi phí lưu th...

Chi phí trung bình

Chi phí trung bình là tổng chi phí chia cho tổng số đơn vị sản xuất ra. Chi phí trung bình là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh, bằ...

Chi phí cơ hội

Chi phí cơ hội là giá trị hay cơ hội khác tốt nhất của hàng hóa hay giá trị của cách sử dụng khác phải hy sinh.

Ví dụ: một công ty quyết định thiết kế ...

Chi phí biên

Chi phí biên biểu thị chi phí tăng thêm (hay phần gia tăng trong tổng chi phí) cần thiết để sản xuất thêm một đơn vị sản lượng (hay mức giảm trong tổn...

Page 17 of 20

Latest News