02:25:29 01-10-2023

C

Cổ phiếu

Cồ phiếu (Stock) là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty cổ phần.Cổ phiếu có thể có hai hình thức biểu hiện: chứng chỉ và dữ liệu điện tử. Hình thức chứng chỉ phổ biến ở các công ty cổ phần chưa phải là công ty đại chúng. Hình thức dữ liệu điện tử phổ biến ở các công ty đại chúng, khi cổ đông phải đăng ký và lưu lý tập trung cổ phiếu của mình tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, thông qua công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch.Cổ phiếu được phân loại tương ứng như cổ phần: cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) và các loại cổ phiếu ưu đãi. Người ta mua cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận từ cổ tức và chênh lệch giá qua thời gian. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng cổ phiếu là một công cụ đầu tư có tác dụng phòng chống lạm phát tốt. Công ty đầu tiên trên thế giới phát hành cổ phiếu là Công ty Đông Ấn, năm 1602.

 

Cổ phần

Cổ phần (Share) là phần vốn góp, cấu thành vốn điều lệ của một công ty cổ phần. Nói một cách khác, vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhi...

Chuẩn mực kiểm toán

Chuẩn mực  kiểm toán (Auditing standard) là những nguyên tắc cơ bản về nghiệp vụ và về việc xử lý các mối quan hệ phát sinh trong quá trình kiểm tóan....

Chấp nhận từng phần

Chấp nhận từng phần (Qualified report) là một loại ý kiến của kiểm toán viên về thông tin được kiểm toán. Trong các tình huống mà kiểm toán viên bị gi...

Chấp nhận toàn phần

Chấp nhận toàn phần (Unqualified report) là một loại ý kiến của kiểm toán viên về thông tin được kiểm toán. Loại ý kiến này có thể gọi là ý kiến “tốt”...

Page 15 of 20

Latest News