20:08:50 04-06-2023

C

Chi phí nhân công trực tiếp

Là những chi phí chi trả cho nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn, tư vấn ….

Ví dụ: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp phải trả cho Nhà nước tính trên quỹ tiền lương phải trả cho những người lao động trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chú Ý: Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp thì khoản tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp có tính chất lương trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, điều khiển máy thi công, các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp phải trả tính trên quỹ tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp của hoạt động điều khiển xe, máy thi công thì không được coi là chi phí nhân công trực tiếp

 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Là những chi phí nguyên liệu, vật liệu (chính và phụ) sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, ...

Chứng khoán

Chứng khoán (Security) là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng kh...

Cổ phần hóa

Cổ phần hóa (Equitization) là quá trình chuyển đổi những công ty nhà nước sang loại hình công ty cổ phần để huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước...

Cổ phiếu thưởng

Cổ phiếu thưởng (Bonus stock) là loại cổ phiếu mà công ty cổ phần phát hành cho cổ đông phổ thông (nhưng không thu tiền), từ một số nguồn vốn chủ sở h...

Page 13 of 20

Latest News