02:25:31 02-10-2023

C

Công ty quản lý quỹ

Là tổ chức có tư cách pháp nhân, hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Để cung ứng dịch vụ, công ty quản lý quỹ phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh như vốn pháp định, giấy phép hành nghề, cơ sở vật chất tối thiểu…

Công ty quản lý quỹ phải đảm bảo sự tách biệt về tổ chức và hoạt động, hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống báo cáo giữa hoạt động quản lý tài sản với các hoạt động kinh doanh khác của chính mình.

Một công ty quản lý quỹ có thể thành lập và quản lý nhiều quỹ đầu tư, phù hợp với nhu cầu đầu tư của các nhóm nhà đầu tư khác nhau.

 

Thu nhập của công ty quản lý quỹ trong hoạt động quản lý quỹ đầu tư bao gổm phí quản lý (cố định theo % so với giá trị tài sản ròng của quỹ) và thưởng vượt mục tiêu đầu tư (thường từ 20 – 25% giá trị vượt mục tiêu đầu tư).

Công ty quản lý quỹ Thành Việt (liên doanh giữa Dragon Capital và Ngân hàng Sacombank) hiện đang quản lý các quỹ đại chúng: VF1, VF4, VFA.
 

Công ty đại chúng

Theo Luật chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

a) Công ty ...

Công ty chứng khoán

Là tổ chức có tư cách pháp nhân cung ứng các dịch vụ liên quan đến chứng khoán, bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động: môi giới chứng khoán, ...

Chức năng của hệ thống

Chức năng của hệ thống là khả năng của hệ thống trong việc biến đầu vào thành đầu ra. Chức năng của hệ thống là lý do tồn tại của nó. Nếu không có chứ...

Cấu trúc hệ thống

Cấu trúc hệ thống là hình thức cấu tạo bên trong của hệ thống, bao gồm sự sắp xếp trật tự các bộ phận, các phần tử và các quan hệ giữa chúng theo một ...
Page 11 of 20

Latest News