11:48:24 05-02-2023

C

Các cấp độ định lượng

Các cấp độ định lượng: Mô tả định lượng; Phân tích định lượng; Nghiên cứu định lương

 

Chương trình nghiên cứu

Chương trình nghiên cứu: là nhóm các đề tài hay dự án theo một mục tiêu xác định

Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là những từ, tên gọi, dấu hiệu, biểu tượng, hình ảnh được sử dụng để chỉ ra rằng sản phẩm có nguồn gốc tại quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc...

Chất lượng nguồn nhân lực

là khái niệm chỉ trạng thái và năng lực làm việc của nguồn nhân lực.

Chất lượng nguồn nhân lực cá nhân thể hiện trên ba nội dung: thể lực, trí lực và t...

Chuỗi có sản phẩm mang tính chức năng (Functional Supply Chain)

Đặc tính sản phẩm ít thay đồi, nhu cầu trên thị trường ít biến động (lương thực, thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp...). Để tăng hiệu suất hoạt động ...
Page 8 of 20

Latest News