00:38:16 08-02-2023
Home Enrolments News for Enrollment

News for enrolment

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kỹ thuật chuyên ngành bảo vệ thực vật và thú y

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kỹ thuật chuyên ngành bảo vệ thực vật và thú y

Căn cứ vào công văn số 3042/ĐA-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề án thi nâng ngạch lên các ngạch chính chuyên ngành Bảo vệ thực vật và Thú y năm 2010.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, và đã được sự chấp thuận của Vụ Tổ chức Cán bộ, Trường  Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kỹ thuật chuyên ngành bảo vệ thực vật và thú y”.

Đối tượng bồi dưỡng bao gồm các công chức công tác tại các cơ quan Thú y và Bảo vệ thực vật thuộc Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, các chi cục thú y và chi cục bảo vệ thực vật tỉnh, TP trực thuộc Trung Ương.

 

Vui lòng tải tập tin Thông báo chiêu sinh để biết mọi chi tiết về lớp học.

 

Lớp tập huấn Khai báo thuế và quyết toán thuế

Lớp tập huấn Khai báo thuế và quyết toán thuế

Năm 2011 là năm diễn ra với nhiều thay đổi về chế độ chính sách kế toán và qui định về thuế. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức lớp ...

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 2012

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 2012

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II mở "Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 8/2012" cho cán bộ, công...

Chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính" Khóa 8/2012

- Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BNV ...

Chiêu sinh đào tạo tiếng Anh theo khung trình độ châu Âu

Chương trình đào tạo Anh văn được xây dựng theo khung trình độ châu Âu bao gồm chương trình tổng thể gồm 3 cấp độ. Khung trình độ chung châu Âu (Commo...

Page 36 of 36

Latest News