14:14:13 19-08-2022

Hội thảo

Sửa đổi luật đất đai cần dựa trên những quan điểm nguyên tắc cơ bản nào?

PGS.TS Vũ Trọng Khải

Trước khi viết những điều cụ thể có tính kỹ thuật, chúng ta cần thảo luận để đi đến đồng thuận về những quan điểm, nguyên tắc xây ...

Xác lập quyền tài sản của nông dân với đất nông nghiệp

Xác lập quyền tài sản của nông dân với đất nông nghiệp

Phạm Duy Nghĩa

Quá trình phi tập trung quyền tài sản với đất đai đang diễn ra mạnh mẽ và khó mà cưỡng lại được theo xu thế quay trở lại của nền kinh tế...

Tóm tắt nội dung chuyên đề tốt nghiệp lớp Giám đốc doanh nghiệp 27

“XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333”

KS. Lê Tuân

Công ty cổ phần mía đường 333

Với quan đi...

Một số thuật ngữ nghiên cứu khoa học

TS. Đinh Công Tiến

  • Nghiên cứu khoa học: là một hoạt động xã hội hướng vào tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết; hoặc là phát hiện bản chất sự vật,...
Trang 2 của 7

Tin mới nhất