07:52:46 29-11-2022
Home Dictionary C Chế độ bản vị bạc

Chế độ bản vị bạc

E-mail Print PDF
Chế độ bản vị bạc (Silver standard system) là chế độ tiền tệ mà pháp luật quy định dùng bạc để đúc tiền vàng. Tương tự như chế độ bản vị vàng, tiền dù ở dưới hình thức nào,  thì người sở hữu tiền vẫn luôn có một quyền quan trọng: yêu cầu người phát hành tiền đổi tiền thành bạc theo tỉ lệ đã cam kết, nghĩa là một đơn vị tiền tệ được đảm bảo bằng khả năng qui đổi tương đương với một hàm lượng bạc nhất định. Vào năm 1930, Ngân hàng Đông Dương phát hành đồng bạc giấy với tỉ lệ qui đổi: cứ 100 đồng bạc bằng bạc thật thì ngân hàng được phát hành 300 đồng bạc giấy.
 

Latest News