02:09:09 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành H Hiệu quả quản lý hành chính nhà nước

Hiệu quả quản lý hành chính nhà nước

Email In PDF.
Hiệu quả quản lý hành chính nhà nước là kết quả của sự tác động của các cơ quan hành chính nhà nước lên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, nhằm đảo bảo sự phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác theo sự định hướng của nhà nước.
 

Tin mới nhất