03:12:43 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành H Hiệu lực quản lý hành chính nhà nước

Hiệu lực quản lý hành chính nhà nước

Email In PDF.
Hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là sự tác động của chủ thể quản lý hành chính nhà nước lên quá trình xã hội và hành vi của các cá nhân nằng quyền lực nhà nước, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội để chúng vận hành theo ý chí nhà nước và chấp hành pháp luật của mọi khách thể quản lý một cách nghiêm minh, tạo nên và duy trì một trật tự, kỷ cương trong đời sống xã hội.
 

Tin mới nhất