02:03:39 02-10-2023
Home Dictionary C Công nghệ

Công nghệ

E-mail Print PDF
Có nhiều định nghĩa khác nhau về công nghệ:
•    Công nghệ là hệ thống kiến thức về quá trình và kỹ thuật để chế biến vật liệu hoặc thông tin (ESCAP)
•    Công nghệ là kiến thức có hệ thống để chế tạo sản phẩm, để áp dụng quá trình, để tạo ra dịch vụ (OECD)
•    Công nghệ bao gồm toàn bộ hệ thống công cụ, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng nhằm đạt được mục tiêu (K. Badawy)
•    Công nghệ là một quá trình xã hội (J.J. Salomon)
•    Trong những thập kỷ gần đây, có tác giả đã mở rộng khái niệm công nghệ:
Công nghệ bao gồm nhiều yếu tố hợp thành như phương tiện máy móc thiết bị, các quy trình vận hành, các phương pháp tổ chức, quản lý đảm bảo cho quá trình sản xuất và dịch vụ của xã hội.
Xét về mặt kinh tế, trong quan hệ với sản xuất, công nghệ được coi là phương tiện để thực hiện quá trình sản xuất, biến đổi các “đầu vào” để các “đầu ra” cho các sản phẩm và dịch vụ mong muốn.
Các thành phần cơ bản của công nghệ, theo cách hiểu hiện nay, bao gồm cả phần cứng và phần mềm, cụ thể là tổ hợp của 4 thành phần có tác động qua lại với nhau và cùng thực hiện quá trình sản xuất và dịch vụ bất kỳ:
•    Thành phần kỹ thuật (Technoware - T): Công nghệ hàm chứa trong vật thể (thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, kết cấu hạ tầng, nguyên liệu, …)
•    Thành phần con người (Humanware - H): công nghệ hàm chứa trong con người (kiến thức, kỹ năng, tính sáng tạo, tài lãnh đạo, kinh nghiệm, …)
•    Thành phần thông tin (Information - I): công nghệ hàm chứa trong tài liệu (các dữ liệu kỹ thuật, phương pháp, kế hoạch, …)
•    Thành phẩn tổ chức (Orgaware - O): công nghệ hàm chứa trong thể chế (tổ chức, quản lý, các mối liên kết, …)
Bốn thành phần của công nghệ bổ sung cho nhau và cùng tồn tại trong quá trình sản xuất. Chúng tác động qua lại khá phức tạp. Thành phần T được phát triển, lắp đặt, vận hành và cải tiến chủ yếu bởi thành phần H, nhờ vào thành phần I. Thành phần O phối hợp T, H, I để đạt được hiệu quả trong sản xuất.
Cần lưu ý là mọi hoạt động sản xuất và dịch vụ bất kỳ đều đòi hỏi phải có đồng thời bốn thành phần trên vì mỗi thành phần có vai trò và chức năng riêng của mình. Một số công trình nghiên cứu gần đây đã đưa ra số liệu thống kê: nếu chỉ áp dụng riêng rẽ một trong bốn thành phần nêu trên thì xác suất thành công chỉ là 20 - 30%; nếu áp dụng đồng thời cả quy trình và kỹ thuật thì xác suất được nâng lên 50%; nếu áp dụng đồng thời cả bốn yếu tố của hệ thống công nghệ thì kết quả cuối cùng có thể có xác suất thành công lên tới 70 -75% hay cao hơn tùy sự kết hợp đồng bộ giữa hai yếu tố đó với nhau.
 

Latest News