09:04:13 30-03-2023
Home Dictionary C Công bằng theo chiều ngang

Công bằng theo chiều ngang

E-mail Print PDF

Công bằng theo chiều ngang (Equity in widthwise) là một trong những nguyên tắc được sử dụng khi xây dựng chính sách thuế. Mục đích của việc đánh thuế, bên cạnh việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, là tạo công bằng xã hội cao hơn thông qua tái phân bổ của cải. Tiêu chuẩn công bằng của một hệ thống thuế có thể được xem xét dưới góc độ khả năng chi trả. Khả năng chi trả (đo lường bằng thu nhập, tài sản hay tiêu dùng) có thể được sử dụng như một nguyên tắc để đánh thuế. Theo nguyên tắc này, những người có khả năng ngang nhau trong việc gánh chịu thuế cần phải đóng một khoản thuế ngang nhau (công bằng theo chiều ngang), và những người có khả năng không ngang nhau cần phải được đóng những khoản thuế khác nhau, với tương quan hợp lý đến khả năng của họ (công bằng theo chiều dọc).

Ví dụ, khi áp dụng nguyên tắc công bằng theo chiều ngang: 2 cá nhân A và B đều có thu nhập là 40 triệu đồng/năm sẽ phải chịu cùng một mức thuế như nhau.

 

Latest News