00:54:58 27-09-2020

Bản cáo bạch

Email In PDF.
Là thông tin mà tổ chức phát hành phải cung cấp cho nhà đầu tư theo quy định pháp luật khi phát hành chứng khoán ra công chúng (trừ một số trường hợp đặc biệt như phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, chào bán cổ phiếu của công ty nhà nước cổ phần hoá) hoặc khi niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung. Trên cơ sở phân tích các thông tin này, nhà đầu tư sẽ ra quyết định đầu tư chứng khoán.

Luật chứng khoán 2006 định nghĩa: “Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành”.

Bản cáo bạch bao gồm những nội dung tối thiểu sau đây:

-         Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến chứng khoán chào bán;

-         Những người chịu trách nhiệm chính;

-         Các khái niệm;

-         Tình hình và đặc điểm của tổ chức phát hành;

-         Chứng khoán chào bán;

-         Mục đích chào bán;

-         Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

-         Các đối tác liên quan tới đợt chào bán.

Thông tin trong Bản cáo bạch phải được Uỷ ban chứng khoán nhà nước thẩm định trước khi được công bố cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có thể tìm thấy bản cáo bạch ở website của tổ chức phát hành và các website sau:

-         Uỷ ban chứng khoán nhà nước: www.ssc.gov.vn

-         Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM www.hsx.vn

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  www.hnx.vn
 

Tin mới nhất