13:48:06 22-03-2023
Home Dictionary T Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000

Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000

E-mail Print PDF

Là tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận Hoa Kỳ ban hành (SAI- Social Accountability International). Tiêu chuẩn quốc tế này quy định các yêu cầu về trách nhiệm xã hội để một công ty có thể:

a) Xây dựng, duy trì và áp dụng các chính sách và thủ tục để quản lý các vấn đề có thể kiểm soát hoặc tác động;

b) Chứng minh cho các bên quan tâm rằng các chính sách, thủ tục và thực tế phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này;

Các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải áp dụng chung cho khu vực địa lý, lĩnh vực và quy mô công ty ở những nội dung sau:

1.      Lao động trẻ em

2.      Lao động cưỡng bức

3.      Sức khoẻ và sự an toàn

4.      Tự do liên kết và quyền thương lượng tập thể

5.      Phân biệt đối xử

6.      Áp dụng kỷ luật

7.      Giờ làm việc

8.      Tiền lương

Hệ thống quản lý
 

Latest News