22:22:07 09-06-2023
Home Dictionary C Chức năng của hệ thống

Chức năng của hệ thống

E-mail Print PDF
Chức năng của hệ thống là khả năng của hệ thống trong việc biến đầu vào thành đầu ra. Chức năng của hệ thống là lý do tồn tại của nó. Nếu không có chức năng thì hệ thống không thể tồn tại. Nguyên lý này cần phải quán triệt khi xây dựng các hệ thống.
 

Latest News