07:45:23 30-03-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành C Cấu trúc hệ thống

Cấu trúc hệ thống

Email In PDF.
Cấu trúc hệ thống là hình thức cấu tạo bên trong của hệ thống, bao gồm sự sắp xếp trật tự các bộ phận, các phần tử và các quan hệ giữa chúng theo một dấu hiệu nào đó. Thông thường việc tìm hiểu cấu trúc của một hệ thống khó khăn, vì vậy người ta phải thông qua đầu vào và đầu ra của hệ thống mà phán đoán.
 

Tin mới nhất