13:05:48 22-03-2023
Home Dictionary T Thời gian sử dụng hữu ích

Thời gian sử dụng hữu ích

E-mail Print PDF

Là thời gian mà TSCĐ hữu hình phát huy được tác dụng cho sản xuất, kinh doanh, được tính bằng:

+ Thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ hữu hình, hoặc:

+ Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự mà doanh nghiệp dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản.     

Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình do doanh nghiệp xác định chủ yếu dựa trên mức độ sử dụng ước tính của tài sản. Tuy nhiên, do chính sách quản lý tài sản của doanh nghiệp mà thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản có thể ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích thực tế của nó. Vì vậy, việc ước tính thời gian sử dụng hữu ích của một TSCĐ hữu hình còn phải dựa trên kinh nghiệm của doanh nghiệp đối với các tài sản cùng loại.

(Hiện nay Bộ Tài Chính có quy định khung thời gian trích khấu hao cho từng loại TSCĐ, đó là thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009, doanh nghiệp ước tính thời gian sử dụng hữu ích ước tính của TSCĐ năm trong khung này)

 

Latest News