23:13:22 20-01-2022
Trang chủ Đào tạo Chương trình đào tạo Chương Trình HTX

Chương Trình Hợp Tác Xã

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT II

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TCBQLNN II-ĐT

V/v chương trình và dự toán các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại năm 2010

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 11  năm 2009

 

Kính gửi: .................................................................................

 

Nhằm phối hợp với Quý cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại tại địa phương trong năm 2010, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II xin gửi đến Quý cơ quan, đơn vị các chương trình bồi dưỡng do Trường biên soạn và hướng dẫn lập dự toán các lớp bồi dưỡng, với các chi tiết sau:

 

1. Các chương trình bồi dưỡng:

1.1. Nâng cao kỹ năng và nghệ thuật quản lý HTX (dành cho tất cả các chức danh chủ nhiệm, kế toán trưởng và trưởng ban kiểm soát):

-         Nâng cao năng lực quản lý HTX (Phụ lục 1)

-         Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế (Phụ lục 2)

 

1.2. Bồi dưỡng chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm HTX:

-         Quản lý hoạt động dịch vụ trong HTX (Phụ lục 3)

-         Lập kế hoạch kinh doanh trong HTX (Phụ lục 4)

-         Nâng cao kỹ năng tiếp thị trong HTX (Phụ lục 5)

-         Quản lý hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp trong HTX (Phụ lục 6)

-         Nghiệp vụ tiếp thị và điều hành sản xuất (Phụ lục 7)

-         Lập và thẩm định dự án đầu tư trong HTX (Phụ lục 8)

-         Lập dự án vay vốn tín dụng nông thôn (Phụ lục 9)

-         Quản lý dịch vụ tín dụng nội bộ trong HTX (Phụ lục 10)

-         Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu nông sản (Phụ lục 11)

-         Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản (Phụ lục 12)

-         Kỹ năng giao tiếp hành chính (Phụ lục 13)

 

1.3. Bồi dưỡng chức danh kế toán trưởng, kế toán viên HTX:

-         Quản lý tài chính trong HTX theo Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT-BTC-BNN (Phụ lục 14)

-         Bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ kế toán HTX (Phụ lục 15)

-         Chương trình kế toán thực hành trong HTX nông nghiệp (Phụ lục 16)

-         Phân tích báo cáo tài chính và lập kế hoạch tài chính HTX (Phụ lục 17)

-         Phân tích báo cáo tài chính và ra quyết định tài chính (Phụ lục 18)

-         Vận dụng kế toán quản trị trong HTX (Phụ lục 19)

-         Tổ chức công tác thống kê trong HTX (Phụ lục 20)

 

1.4. Bồi dưỡng chức danh trưởng ban kiểm soát HTX:

-         Bồi dưỡng nghiệp vụ cho ban kiểm soát HTX (Phụ lục 21)

-         Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soát HTX (Phụ lục 22)

 

1.5. Bồi dưỡng kiến thức về khuyến nông và phát triển nông thôn:

-         Nâng cao kỹ năng khuyến nông (Phụ lục 23)

-         Kỹ năng vận động thành lập tổ hợp tác và HTX (Phụ lục 24)

-         Kỹ năng mềm trong quản lý (Phụ lục 25)

-         Phát triển nông thôn bền vững (Phụ lục 26)

-         Bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư (Phụ lục 27)

-         Quản lý kinh tế trang trại (Phụ lục 28)

-         Quản lý kinh tế hộ (Phụ lục 29)

 

2. Hướng dẫn lập dự toán các lớp bồi dưỡng:

2.1. Căn cứ lập dự toán:

-         Thông tư 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã;

-         Thông tư 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước;

-         Thông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học.

-         Thông tư 51/2008/TT-BTC ngày 16/06/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán  bộ, công chức Nhà nước.

 

2.2. Một số định mức:

-         Biên soạn và chỉnh lý tài liệu giảng dạy: 35.000 đồng/trang

-         Thù lao giảng dạy:

§  Tiến sĩ – 600.000 đồng/ngày;

§  Thạc sĩ và cử nhân – 400.000 đồng/ngày

-         Chi phí đưa đón giảng viên (xe Trường): 5.000 đồng/km

-         Máy tính xách tay, phương tiện giảng dạy khác: 500.000 đồng/ngày

-         Máy chiếu LCD-projector, màn chiếu: 500.000 đồng/ngày

-         Chi phí ăn nghỉ giảng viên tại địa phương: khoán theo mức giá tại địa phương

-         Chi phí ăn nghỉ tối thiểu của học viên tại Trường:

§  Tiền ăn: 45.000 đồng/ngày

§  Tiền ở: 30.000 đồng/ngày

-         Chứng chỉ: 20.000 đồng/chứng chỉ

 

Lưu ý: Tùy theo quy định của Nhà nước và thực tế phát sinh, các chi phí nêu trên có thể được thay đổi cho phù hợp.

 

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị xem xét, lựa chọn chương trình, có ý kiến trao đổi với Trường, để hai bên có thể triển khai kế hoạch phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế tập thể và trang trại của địa phương.

 

Trân trọng kính chào.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                              

- Lưu VT.                                                                                                                              TS. Nguyễn Thắng

Địa chỉ liên hệ:

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II

45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

ĐT: (08) 9101423        Fax (08) 8231515

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Người liên hệ :             Anh Việt (0903 921589)

 
 

 

 

 

 


                                                                                                  


Các phụ lục:

 

Phụ lục 1: Nâng cao năng lực quản lý HTX

 

v Mục tiêu : Giúp lãnh đạo các HTX nông nghiệp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý, định hướng hoạt động kinh doanh phù  hợp với yêu cầu phát triển cơ chế thị trường

v Đối tượng : Chủ  nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ kế cận của các HTX

v Thời gian : 8-12 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Vận dụng lý thuyết quản trị trong công tác quản trị HTX

-         Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo

-         Hội nhập kinh tế quốc tế: những cơ hội và thách thức của HTX nông nghiệp

-         Phát hiện cơ hội kinh doanh

-         Tổ chức các hoạt động sản xuất và dịch vụ trong  HTX

-         Quản lý lao động trong HTX

-         Kỹ năng tiếp thị trong HTX

-         Quản lý tài chính HTX

 

 

Phụ lục 2: Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

 

v  Mục tiêu : Giúp cán bộ quản lý HTX cập nhật những kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, có định hướng hoạt động cho HTX trong tình hình mới

v Đối tượng : Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, Ban quản trị  HTX 

v Thời gian : 3-5 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế 

-         Một số nguyên tắc, biện pháp thường gặp trong hội nhập kinh tế quốc tế;

-         Bán phá giá trong thương mại quốc tế;

-         Tính cạnh tranh của sản phẩm chủ lực Việt Nam;

-         Cơ hội và thách thức cho HTX nông nghiệp

-         Những cam kết của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

 


Phụ lục 3: Quản lý hoạt động dịch vụ trong HTX

 

v Mục tiêu : Giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến thức quản lý trong công tác tổ chức các hoạt động dịch vụ HTX nông nghiệp; xây dựng và triển khai các phương án hoạt động dịch vụ; kiểm soát và đánh giá hiệu quả các hoạt động dịch vụ của HTX nông nghiệp.

v Đối tượng : Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các HTX nông nghiệp 

v Thời gian : 4-8 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Marketing các hoạt động dịch vụ trong HTX

-         Lập kế hoạch hoạt động dịch vụ

-         Tổ chức và kiểm soát các hoạt động dịch vụ  trong HTX nông nghiệp

-         Đánh giá hiệu quả các hoạt động dịch vụ  trong HTX nông nghiệp

-         Phát triển một số dịch vụ mới trong HTX

o   Tổ chức dịch vụ Biogas trong hợp tác xã

o   Tổ chức dịch vụ du lịch nông thôn trong hợp tác xã

 

 

 

 

 

Phụ lục 4: Lập kế hoạch kinh doanh trong HTX

 

v Mục tiêu : Giúp người học biết cách tìm kiếm và phát hiện cơ hội kinh doanh cho HTX; sử dụng các công cụ hoạch định để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của HTX

v Đối tượng : Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ kế hoạch, kinh doanh của các HTX nông nghiệp 

v Thời gian : 3-5 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Phát hiện cơ hội kinh doanh 

-         Chiến lược kinh doanh của HTX

-         Các công cụ lập kế hoạch

-         Thực hành lập kế hoạch kinh doanh 

-         Đánh giá hiệu quả của kế hoạch kinh doanh 


Phụ lục 5: Nâng cao kỹ năng tiếp thị trong HTX

 

v Mục tiêu : Giúp các cán bộ quản lý HTX nông nghiệp bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng tiếp thị trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

v Đối tượng : Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ kế hoạch, kinh doanh của các HTX nông nghiệp 

v Thời gian : 3-6 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Tiếp thị căn bản

-         Quản trị  tiếp thị

-         Kỹ năng thu thập thông tin thị trường

-         Phương pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu

 

 

 

 

 

Phụ lục 6: Quản lý hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp trong HTX

 

v Mục tiêu : Giúp các HTX nông nghiệp phát hiện cơ hội kinh doanh và định hướng, tổ chức cho xã viên mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập bằng các hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp

v Đối tượng : Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ kế hoạch, kinh doanh của các HTX nông nghiệp 

v Thời gian : 3-5 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Phát hiện cơ hội kinh doanh

-         Tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp trong HTX

 


Phụ lục 7: Nghiệp vụ tiếp thị và điều hành sản xuất

 

v Mục tiêu : Giúp các cán bộ quản lý HTX nông nghiệp trang bị những kiến thức cơ bản về tiếp thị; Nâng cao kỹ năng điều hành sản xuất

v Đối tượng : Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ kế hoạch, kinh doanh của các HTX nông nghiệp 

v Thời gian : 3-6 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Quản trị tiếp thị : tổng quan và những xu hướng mới

-         Chiến lược tiếp thị cho HTX nông nghiệp

-         Tiếp thị trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

-         Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

-         Phương pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu

-         Quản trị sản xuất và dịch vụ theo chiến lược thương hiệu của HTX

 

 

 

 

Phụ lục 8: Lập và thẩm định dự án đầu tư trong HTX

 

v Mục tiêu : Giúp HTX có thể lập và thẩm định các  dự án đầu tư 

v Đối tượng : Phó chủ nhiệm phụ trách tài chính, kế toán trưởng HTX, cán bộ quản lý dự án của HTX

v Thời gian : 4-6 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Nội dung của một dự án đầu tư

-         Các chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư

-         Phương pháp và kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư

-         Đánh giá rủi ro của dự án đầu tư 


Phụ lục 9: Lập dự án vay vốn tín dụng nông thôn

 

v Mục tiêu : Giúp HTX có thể lập các dự án để vay vốn tín dụng nông thôn

v Đối tượng : Phó chủ nhiệm phụ trách tài chính, kế toán trưởng HTX, cán bộ quản lý dự án của HTX

v Thời gian : 4-6 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Các nguồn vốn tín dụng nông thôn 

-         Quy trình vay vốn tín dụng

-         Thực hành lập dự án để vay vốn tín dụng nông thôn

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 10: Quản lý dịch vụ tín dụng nội bộ trong HTX

 

v Mục tiêu : Giúp HTX tổ chức hiệu quả hoạt động dịch vụ tín dụng nội bộ trong  HTX

v Đối tượng : Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, ban quản trị HTX, kế toán HTX

v Thời gian : 3-5 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Cơ sở pháp lý về hoạt động tín dụng nội bộ

-         Khái quát về tín dụng nội bộ: đặc điểm và vai trò của tín dụng; Các hình thức tín dụng; Nguyên tắc của tín dụng; Các biện pháp đảm bảo tiền vay

-         Quy trình nghiệp vụ tín dụng nội bộ: Tóm tắt quy trình cho vay – thu nợ; Một số sai sót trong quy trình nghiệp vụ; Đánh giá hiệu quả nghiệp vụ TDNB

-         Kế toán nghiệp vụ TDNB

-         Quản lý rủi ro tín dụng nội bộ


Phụ lục 11: Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu nông sản

v Mục tiêu: Khóa học giúp học viên

-         Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu nông sản

-         Nắm được Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu nông sản theo quy định của pháp luật

v Đối tượng:

-         Cán bộ lãnh đạo, nhân viên marketing, nhân viên kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại

v Thời gian học: 2,5 ngày

v Nội dung chương trình:

1. Thương hiệu

-         Khái niệm

-         Vai trò của thương hiệu

-         Xây dựng thương hiệu

2. Thủ tục pháp lý cho hoạt động bảo hộ thương hiệu Việt Nam

-         Quy định của pháp luật về bảo hộ thương hiệu.

3. Trình tự, thủ tục xin bảo hộ thương hiệu theo quy định của pháp luật.

4. Thảo luận, giải đáp thắc mắc

 

 


Phụ lục 12: Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản

 

v Mục tiêu:

Sau khi tham dự lớp học, học viên thực hiện được:

- Phân loại các văn bản;

- Nắm vững các quy định của Nhà nước về thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản;

- Hiểu và nắm vững cách thức soạn thảo những loại văn bản hành chính thông thường, xác định đúng loại văn bản và trình bày chuẩn mực; Nắm vững quy trình soạn thảo và ban hành văn bản. Soạn thảo được một số loại thư từ giao dịch thường dùng trong hoạt động của các cơ quan.

 

v Đối tượng:

+ Các cán bộ trưởng, phó trưởng phòng Hành chính, tổ chức và các phòng khác;

+ Các Công chức của các cơ quan, đơn vị ngành Nông nghiệp

 

v Thời gian: 3 ngày

 

v Nội dung chương trình:

-         Tổng quan về văn bản quản lý hành  chính

-         Kỹ thuật soạn thảo văn bản

-         Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản


Phụ lục 13: Kỹ năng giao tiếp hành chính

 

v Mục tiêu: Sau khi tham dự lớp học, học viên thực hiện được:

-         Nắm bắt được vai trò của giao tiếp trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

-         Phân biệt được yêu cầu của từng dạng giao tiếp.

-         Trang bị kiến thức về kỹ năng giao tiếp trực tiếp (áp dụng được trong tình huống thực tế) như: tiếp, gặp gỡ khách, giao tiếp qua điện thoại, kỹ năng thuyết trình trước công chúng.

 

v Đối tượng:

-         Đối tượng: các cán bộ trưởng, phó trưởng phòng; các công chức của cơ quan, đơn vị trong ngành nông nghiệp.

 

v Thời gian: 3 ngày

 

v Nội dung chương trình:

-         Tổng quan về giao tiếp hành chính

-         Tiếp, gặp gỡ khách

-         Giao tiếp qua điện thoại

-         Kỹ năng thuyết trình

 

 

 

 

 


Phụ lục 14: Quản lý tài chính trong HTX theo Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT-BTC-BNN

 

v Mục tiêu: Giúp các HTX tìm hiểu và vận dụng Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT-BTC-BNN về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính HTX

v Đối tượng: Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm , Ban quản trị, kế toán và cán bộ kiểm soát HTX

v Thời gian: 3-5 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Quản lý và sử dụng các nguồn vốn của HTX

-         Quản lý tài sản, vốn bằng tiền

-         Quản lý doanh thu, chi phí

-         Quản lý các khoản công nợ

-         Phân phối  kết quả  kinh doanh của HTX

-         Báo cáo tài chính và kiểm tra tài chính

 

 

Phụ lục 15: Bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ kế toán HTX

 

v Mục tiêu : Giúp đội ngũ kế toán trưởng và phụ trách kế toán các HTX nâng cao kỹ năng chuyên môn, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho chủ nhiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính

v Đối tượng : kế toán trưởng và phụ trách kế toán trong HTX

v Thời gian : 10-15 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán

-         Thuế và khai báo thuế

-         Phân tích báo cáo tài chính

-         Quản lý tài chính theo Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN

-         Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong HTX


Phụ lục 16: Chương trình kế toán thực hành trong HTX nông nghiệp

 

v Mục tiêu : Giúp HTX đào tạo đội ngũ kế toán viên, có khả năng vận dụng hệ thống tài khoản kế toán HTX nông nghiệp; biết cách phân loại nghiệp vụ, ghi chép chứng từ và ghi sổ kế toán; biết lập các báo cáo tài chính.

v Đối tượng : kế toán HTX nông nghiệp

v Thời gian : 10-15 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán

-         Kế toán vốn bằng tiền, hàng tồn kho

-         Kế toán tài sản cố định

-         Kế toán công nợ

-         Kế toán nguồn vốn kinh doanh và các quỹ

-         Kế toán doanh thu , chi phí và kết quả kinh doanh

-         Lập Báo cáo tài chính

-         Thuế và báo cáo  thuế

 

 

 

Phụ lục 17: Phân tích báo cáo tài chính và lập kế hoạch tài chính HTX

v Mục tiêu : Giúp người học nâng cao kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, có thể đưa ra những thông tin chính xác khi xây dựng kế hoạch tài chính.

v Đối tượng : Phó chủ nhiệm phụ trách tài chính, kế toán trưởng HTX

v Thời gian : 4-6 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Các kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính

-         Thực hành phân tích báo cáo tài chính

-         Quyết định tài chính

-         Lập kế hoạch tài chính

 


Phụ lục 18: Phân tích báo cáo tài chính và ra quyết định tài chính

 

v Mục tiêu : Giúp người học nâng cao kỹ năng phân tích báo cáo tài chính và ra quyết định tài chính

v Đối tượng : Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm phụ trách tài chính, kế toán trưởng của HTX

v Thời gian : 7 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Báo cáo tài chính và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính: Cách sử dụng số liệu trên báo cáo tài chính; phân tích dọc; phân tích ngang; phân tích hệ số

-         Thực hành phân tích báo cáo tài chính

-         Các thông tin thị trường hỗ trợ cho việc phân tích: thông tin giá cả; đầu tư; thông tin phát triển ngành…

-         Quyết định tài chính: cơ sở ra quyết định; nguồn thông tin sử dụng cho việc ra quyết định;quyết định huy động và sử dụng vốn; quyết định đầu tư; quyết định phân phối

 

 

Phụ lục 19: Vận dụng kế toán quản trị trong HTX

 

v Mục tiêu : Giúp HTX có thể sử dụng các phương pháp kế toán quản trị để phân tích hoạt động kinh doanh và ra các quyết định quản trị ngắn hạn một cách hiệu quả

v Đối tượng : Phó chủ nhiệm phụ trách tài chính, kế toán trưởng HTX

v Thời gian : 4-6 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Tổng quan về kế toán quản trị

-         Phân loại chi phí theo mục đích quản trị

-         Mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận

-         Dự toán và phân tích chi phí kinh doanh

-         Ra quyết định ngắn hạn dựa trên thông tin kế toán quản trị

 

 

Phụ lục 20: Tổ chức công tác thống kê trong HTX

 

v Mục tiêu : Giúp HTX tổ chức tốt công tác thống kê, đảm bảo cho công tác quản lý, theo dõi tình hình sử dụng các loại tài sản, tiền vốn, lao động , sản phẩm…  của HTX.

v Đối tượng : nhân viên thống kê, kế toán HTX

v Thời gian : 3-5 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Nguyên lý thống kê

-         Tổ chức công tác thống kê trong HTX

-         Trình bày số liệu thống kê

-         Sử dụng số liệu thống kê

 

 

Phụ lục 21: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho ban kiểm soát HTX

 

v Mục tiêu : Giúp các HTX đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm soát có đủ kiến thức chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong HTX, có thể hợp tác tích cực với ban quản trị HTX trong quá trình điều hành và giám sát các hoạt động của HTX

v Đối tượng : Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên các HTX nông nghiệp  

v Thời gian : 12-18 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Những cơ sở pháp lý liên quan đến công tác thanh tra, kiểm sóat trong HTX

-         Các phương pháp kiểm tra sổ sách chứng từ

-         Kỹ thuật kiểm tra các nghiệp vụ kế toán, tài chính

-         Kiểm tra tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế

-         Kiểm kê tài sản và lập báo biểu thống kê

-         Kỹ năng giải quyết các khiếu nại của xã viên

 

 

 

Phụ lục 22: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soát HTX

 

v Mục tiêu : Giúp kiểm soát viên của các HTX nâng cao kỹ năng thu thập và xử lý thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ

v Đối tượng : Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên các HTX nông nghiệp  

v Thời gian : 4-6 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Những thông tin cần thiết cho công tác kiểm tra, kiểm soát trong HTX

-         Phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin

-         Xử lý thông tin và ra quyết định

 

 

 

 

 

Phụ lục 23: Nâng cao kỹ năng khuyến nông

 

v Bối cảnh

Khuyến nông là cách đào tạo và rèn luyện tay nghề cho nông dân, hướng dẫn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời giúp họ hiểu được các chủ trương, chính sách của Nhà nước, kinh nghiệm quản lý, thông tin thị trường… để họ có đủ khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn nhằm đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí góp phần xây dựng và phát triển nông thôn. Khuyến nông là cách giáo dục ngoài học đường, là quá trình vận động, quảng bá, khuyến cáo …. cho nông dân theo nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt.

 

v Mục đích

Các khoá học được thiết kế nhằm trang bị một số kiến thức và kỹ năng cần thiết về khuyến nông và các phương pháp khuyến nông cho cán bộ khuyến nông cấp huyện, xã, các cán bộ khuyến nông tự nguyện, từ đó họ có thể làm tốt công tác khuyến nông và có thể trở thành “giảng viên khuyến nông”, giảng dạy lại cho nông dân.

 

v Đối tượng: cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông

v Thời gian: 18 – 23 ngày

v Nội dung:

 

Chuyên đề

Số ngày

TỔNG QUAN

Khuyến nông và hệ thống tổ chức khuyến nông

0,5 -1

Các phương thức tiếp cận nông dân

0,5

Tổng quan về các phương pháp khuyến nông

0,5

Các phương pháp khuyến nông

 

 

 

Phương pháp tập huấn khuyến nông có người dân địa phương tham gia

2 – 3

Tổ chức tập huấn tại hiện trường

1 – 1,5

Phát triển kỹ thuật có người dân địa phương tham gia

1 – 2

Tổ chức tham quan mô hình khuyến nông

0,5 - 1

Quản lý hoạt động khuyến nông

Lập kế hoạch/dự án khuyến nông có sự tham gia của người dân địa phương

2 - 3

Giám sát và đánh giá các dự án khuyến nông

1 - 2

Kỹ năng viết báo cáo khuyến nông

2 -3

Quảng bá

Kỹ năng thu thập, xử lý và quảng bá thông tin khuyến nông

3 - 4

Khuyến nông và thị trường

Thách thức và cơ hội của sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập

1

Sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP

2 – 3

Khuyến nông và thị trường

1

 

 


Phụ lục 24: Kỹ năng vận động thành lập tổ hợp tác và HTX

 

v Mục tiêu: Khóa học nhằm trang bị cho học viên nhận thức, kiến thức về kinh tế hợp tác và kỹ năng vận động thành lập các tổ chức kinh tế hợp tác.

v Đối tượng: sáng lập viên tổ hợp tác, hợp tác xã; cán bộ chính quyền cơ sở, cán bộ đoàn thể cơ sở

v Thời gian: 5 – 10 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể

-         Phương pháp đánh giá nhu cầu phát triển kinh tế hợp tác

-         Các loại hình kinh tế hợp tác

-         Luật HTX và các văn bản liên quan

-         Kỹ năng tuyên truyền vận động nông dân vào THT và HTX

-         Xây dựng điều lệ HTX

-         Phương pháp xây dựng dự án phát triển HTX có sự tham gia

-         Thủ tục đăng lý thành lập HTX

 

Phụ lục 25: Kỹ năng mềm trong quản lý

 

v Mục đích

Các khoá học được thiết kế nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hợp tác xã và cộng đồng ổn định, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực nhất cho xã viên.

 

v Đối tượng: ban quản lý hợp tác xã, tổ trưởng tổ hợp tác

v Thời gian: 5 – 10 ngày

v Môn học/chuyên đề

-         Phát triển hợp tác xã bền vững

-         Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo

-         Kỹ năng huy động sự tham gia

-         Kỹ năng làm việc theo nhóm

-         Kỹ năng truyền đạt hiệu quả

-         Kỹ năng xử lý xung đột

-         Kỹ năng giao việc

-         Kỹ năng động viên

 

 


Phụ lục 26: Phát triển nông thôn bền vững

 

v Bối cảnh

Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X đã xác định mục tiêu đến năm 2010 là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

v Mục đích

Các khoá học được thiết kế nhằm trang bị một số kiến thức, cơ sở lý luận và thực tiễn,  kinh nghiệm phát triển nông thôn trong và ngoài nước, các kỹ năng cần thiết xây dựng xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

 

v Nội dung

Lĩnh vực

Chuyên đề

Số ngày

Tổng quan

Phát triển nông thôn  bền vững tại Việt Nam – lý luận và thực tiễn

Một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện hành

Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

1 - 2

 

1 - 1,5

 

1 - 1,5

Chu trình quản lý dự án

Đánh giá nông thôn có sự tham gia của các thành phần có liên quan

Phương pháp xây dựng kế hoạch phát triển có sự tham gia

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển

Giám sát và đánh giá có sự tham gia của các thành phần có liên quan

1 -1,5

 

2 - 3

 

1 - 2

1 - 2

 

Khía cạnh kinh tế trong phát triển bền vững

Cơ hội và thách thức đối với nông dân VN khi VN gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)

Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP

Sản xuất theo hợp đồng

Quản lý trang trại

 

1 - 2

0,5 - 1

2 - 3

1 - 2

1 - 2

2 - 3

Khía cạnh văn hoá - xã hội trong phát triển bền vững

Phát triển xã hội nông thôn

*     Phân tầng xã hội và quản lý mâu thuẫn nội bộ

*     Dân số và phát triển (số lượng, chất lượng và cơ cấu)

 

0,5

0,5 - 1

Môi trường và phát triển bền vững

Quản lý môi trường nông thôn

Quản lý chất thải trong nông thoân

1 - 1,5

1 - 1,5

Kỹ năng lãnh đạo cộng đồng

Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo

Kỹ năng phát huy sự tham gia / dân vận

Kỹ năng hình thành và phát triển nhóm

Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết biên bản, báo cáo

Tài liệu hoá

Quản lý tài chính cộng đồng

2 - 3

1 - 2

1 - 1,5

1,5 - 2

1 - 2

1 – 2

Tham quan

Mô hình phát triển nông thôn mới

Hợp tác xã

Du lịch nông thôn

Sinh vật cảnh

Quản lý trang trại

Sản xuất nông nghiệp theo GAP

Quản lý tài chính cộng đồng

1

1

1

1

1

1

1

 


Phụ lục 27: Bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư

 

v Bối cảnh

Bố trí ổn định dân cư để khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khắc phục tình trạng dân di cư tự do, đồng thời bảo vệ vững chắc an ninh là một trong những mục tiêu chiến lược của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 

v Mục đích

Khoá học được thiết kế nhằm trang bị những kiến thức, cơ sở lý luận, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về bố trí dân cư cũng như các kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác bố trí dân cư như kỹ năng tuyên truyền vận động, quản lý sử dụng bản đồ, quy hoạch bố trí dân cư, lập kế hoạch bố trí dân cư, giám sát đánh giá dự án bố trí dân cư, quản lý tài chính trong các dự án bố trí dân cư…

 

v Nội dung

STT

Chuyên đề

Số ngày

1

Chính sách di dân nông thôn

0,5 – 1

2

Phát triển cộng đồng nông thôn

1 – 2

3

Quy hoạch bố trí dân cư

1 – 2

4

Quản lý và sử dụng bản đồ quy hoạch điểm dân cư

Một số kinh nghiệm trong công tác khảo sát địa bàn bố trí dân cư

0,5 – 1

5

Kế hoạch bố trí dân cư

1 – 2

6

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư bố trí dân cư

1 – 2

7

Những nội dung cơ bản trong quản lý tài chính trong công tác bố trí dân cư

1 – 2

8

Một số quy hoạch về bồi thường, thu hồi đất đai để giải phóng mặt bằng thực hiện di dân tái định cư khu vực nông thôn.

0,5 – 1

9

Luật đất đai: tinh thần của luật và hướng dẫn thi hành luật.

Luật xây dựng: tinh thần của luật và hướng dẫn thi hành luật.

0,5 – 1

 


Phụ lục 28: Quản lý kinh tế trang trại

 

v Mục tiêu:

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm quản lý kinh tế trang trại tốt hơn trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa trong bối cảnh hội nhập.

 

v Đối tượng:

·        Cán bộ, chuyên viên Chi cục HTX;

·        Cán bộ phòng nông nghiệp huyện, phòng kinh tế huyện.

 

v Nội dung:

TT

Chuyên đề

Số ngày

1.

Cơ hội và thách thức đối với nông dân Việt Nam khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

1

2.

Quản lý trang trại:

-      Các khái niệm có liên quan;

-      Đặc điểm sản xuất trang trại;

-      Ưu thế, hạn chế và xu hướng phát triển;

-      Quản lý các yếu tố sản xuất;

-      Xây dựng kế hoạch kinh doanh.

2,5

3.

Sản xuất theo hợp đồng và liên kết 4 nhà

1

4.

Đa dạng hoá sản xuất

Tiêu chuẩn GAP

1,5

 

CỘNG

6

 


Phụ lục 29: Quản lý kinh tế hộ

 

v Mục tiêu:

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm quản lý kinh tế hộ tốt hơn trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa và bối cảnh hội nhập.

 

v Đối tượng:

·        Chủ tịch Hội Nông dân, chi hội trưởng chi hội Nông dân xã;

·        Cán bộ chủ chốt xã, trưởng thôn.

 

v Nội dung:

TT

Chuyên đề

Số ngày

1.

Cơ hội và thách thức đối với nông dân Việt Nam khi Việt Nam gia nhập WTO

1

2.

Quản lý kinh tế hộ

-      Khái niệm và bản chất KT hộ;

-      Đặc điểm sản xuất nông nghiệp;

-      Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ;

-      Xây dựng phương hướng kinh doanh;

-      Quản lý các yếu tố sản xuất;

-      Quản lý quy trình sản xuất;

-      Hiệu quả kinh tế hộ.

2

3.

Đa dạng hoá sản xuất

Tiêu chuẩn GAP

1

 

CỘNG

4

 

 

 

Tin mới nhất