14:21:56 19-08-2022
Home Dictionary C Chiêu thị

Chiêu thị

E-mail Print PDF
Chiêu thị (Promotion) là một công cụ của marketing mix (4P)được người bán sử dụng nhằm đẩy mạnh việc bán hàng thông qua các chương trình quảng cáo, bán hàng trực tiếp, khuyến mãi và họat động quan hệ công chúng. Thuật ngữ chiêu thị được dịch từ promotion trong tiếng Anh. Các thành phần chính của hỗn hợp chiêu thị (promotion mix) có mối quan hệ mật thiết, được sử dụng linh họat ở các doanh nghiệp khác nhau, ở các giai đọan khác nhau. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn hỗn hợp chiêu thị gồm: tính chất của sản phẩm/thị trường; chiến lược marketing đẩy hay kéo; giai đọan sẵn sàng của người mua; giai đọan chu kỳ đời sống sản phẩm. Ở thị trường hàng tiêu dùng thì thứ tự tầm quan trọng của các công cụ chiêu thị hỗn hợp như sau: quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng trực tiếp, tuyên truyền. Ở thị trường kỹ nghệ thì thứ tự tầm quan trọng là bán hàng trực tiếp, khuyến mãi, quảng cáo, tuyên truyền. Mặc dù quảng cáo ở thị trường hàng kỹ nghệ ít quan trọng hơn chào hàng trực tiếp nhưng nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong quảng bá thương hiệu, tạo sự biết đến và hiểu về sản phẩm. Quảng cáo góp phần hỗ trợ họat động bán hàng trực tiếp, người bán hàng trực tiếp sẽ thuận lợi hơn khi được tăng cường và có hiệu quả. Có thể thấy ảnh hưởng của giai đọan sẵn sàng mua, chu kỳ đời sống sản phẩm tới hiệu quả các công cụ chiêu thị qua mô hình sau:
 

Latest News