03:13:25 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành C Chiến lược tiếp thị

Chiến lược tiếp thị

Email In PDF.
Chiến lược tiếp thị (Marketing strategy) là tập hợp các mục tiêu và chương trình hàng động cho phép tổ chức tập trung các nguồn lực có giới hạn khai thác các cơ hội để gia tăng bán hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. Các mục tiêu thường bao gồm doanh số, lợi nhuận, thị phần. Các chương trình hành động thường liên quan tới thiết kế sản phẩm, định giá, thiết kế hệ thống phân phối, chiêu thị (4P) hoặc được mở rộng với các P khác. Nếu tiếp cận theo quản trị chiến lược thì chiến lược tiếp thị được định nghĩa là chiến lược chức năng của đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) bao gồm các chương trình hành động liên quan tới việc thiết kế sản phẩm, định giá, thiết kế hệ thống phân phối, chiêu thị, được xây dựng dựa trên các nguồn lực hữu hạn của tổ chức nhằm đạt mục tiêu đề ra trên cơ sở gia tăng việc bán hàng và đạt lợi thế cạnh tranh. Mỗi tổ chức phải xây dựng cho mình một chiến lược tiếp thị và được cụ thể bằng các kế họach tiếp thị (một trong các nhiệm vụ của giám đốc tiếp thị). Cách tiếp cận theo quản trị chiến lược giúp người làm tiếp thị có cách nhìn hệ thống, chiến lược cấp công ty, chiến lược cấp kinh doanh, chiến lược chức năng.
 

Tin mới nhất