13:15:43 29-09-2023
Trang chủ Giới thiệu Phòng chức năng Phòng Quản trị

Phòng quản trị

Email In PDF.

Chức năng: Phòng Quản trị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, sử dụng, khai thác tài sản của Trường theo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.

Nhiệm vụ:
- Xây dựng quy định quản lý, sử dụng tài sản;
- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản;
- Theo dõi ghi chép và thông báo về phòng Tài chính – Kế toán chỉ số tiêu thụ điện, nước hàng tháng theo từng đối tượng sử dụng;
- Bố trí và tổ chức khai thác, quản lý sử dụng giảng đường, hội trường, phòng họp và tài sản của Trường hiệu quả;
- Quản lý môi trường cảnh quan trong khuôn viên được giao quản lý;
- Chủ trì công tác kiểm kê tài sản định kỳ và đề xuất phương án xử lý.

 

Tin mới nhất