11:20:46 27-09-2023
Trang chủ Giới thiệu Phòng chức năng Phòng Tổ chức - Hành Chánh

Phòng tổ chức hành chánh

Email In PDF.

Chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác tổ chức và hành chính.

Nhiệm vụ
Nhiệm vụ tổ chức
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện bộ máy quản lý, nội quy, quy chế của Trường;
- Quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trường;
- Xây dựng kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương; đề nghị đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, điều động, miễn nhiệm, cử đi học, tuyển dụng nhân sự; khen thưởng; thôi việc; nghỉ hưu;
- Hướng dẫn và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng -kỷ luật;
- Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách hiện hành và quy chế quản lý của Trường;
- Quản lý hồ sơ của viên chức và người lao động theo đúng quy định hiện hành.

Nhiệm vụ hành chính
- Phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện kế hoạch công tác của Trường;
- Quản lý văn bản đi, văn bản đến, văn bản nội bộ, văn bản mật; quản lý và sử dụng con dấu; kiểm tra việc ban hành văn bản, theo dõi việc xử lý văn bản; lập và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ;
- Tổ chức và chuẩn bị nội dung, khánh tiết cho các cuộc họp, hội nghị của Trường do Hiệu trưởng phân công;
- Kiểm tra công tác vệ sinh phòng bệnh trong khuôn viên Trường; chăm sóc sức khoẻ cho viên chức, người lao động, học viên;
- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ; phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an ninh, trật tự trong khuôn viên Trường;
- Tổ chức xây dựng, kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9000 trong mọi hoạt động của Trường;
- Điều hành sử dụng ô tô đáp ứng yêu cầu công tác của Trường;
- Đón, tiếp khách của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng;

 

 

Tin mới nhất