00:04:09 30-09-2023
Home Training Introduction

Introduction

E-mail Print PDF
1. Sự cần thiết phải đào tạo công chức kiểm lâm

Quản  lý  và  bảo  vệ  rừng  là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công chức kiểm lâm. Lực lượng kiểm lâm là cơ quan tham mưu cho chính quyền các cấp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ rừng nhằm nâng cao độ che phủ của rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Trong những năm qua, lực lượng kiểm lâm thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ rừng. Việc triển khai chương trình hàng ngàn công chức kiểm lâm làm nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn, bám sát cơ sở, bám dân, bám rừng, gắn liền với công tác tham mưu trực tiếp cho chính quyền địa phương để thực hiện chức năng quản lý bảo vệ rừng, thực thi Luật bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền cấp xã, làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của chủ rừng và cộng đồng dân cư, theo dõi chặt chẽ diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn là bước đổi mới quan trọng của tổ chức kiểm lâm Việt Nam.

Thực tiễn yêu cầu quản lý, bảo vệ rừng theo Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và những chủ trương về xã hội hóa công tác bảo vệ rừng đòi hỏi công chức kiểm lâm và chủ rừng cần phải được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đạt ra.

Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm khu vực phía Nam từ 2006-2009

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn,  ngày  21/4/2006, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm và chủ rừng giai đoạn 2006-2010. Chương trình này có mục tiêu là đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm để tiêu chuẩn hóa các ngạch công chức kiểm lâm; bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho các cấp bậc quản lý và các chức danh quản lý của tổ chức kiểm lâm, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ rừng theo Luật bảo vệ và phát triển rừng hiện hành.Trường  Cán  bộ  quản  lý  nông nghiệp và PTNT II là đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trường được Bộ giao nhiệm vụ “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức quản lý sản xuất kinh doanh, khuyến nông, quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trường cho các cơ sở của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” thuộc các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào. Trường được Bộ giao tham gia thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm và chủ rừng theo Quyết định số 1187/QĐ-BNN- TCCB của Bộ. Trong 4 năm, từ năm 2006 đến năm 2009, Trường đã tổ chức được 19 lớp, với các chương trình sau:

Đọc toàn văn

 

Latest News