15:09:29 25-01-2022
Home Research Đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học

E-mail Print PDF
  1. Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Đình Hoàng
  2. Tác động của chính sách thủy lợi phí đối với hoạt động quản lý khai thác công trình thủy nông ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Xuân Lan
  3. Phân tích, đánh giá việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng ở ĐBSCL theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Chủ nhiệm: TS. Bảo Trung
  4. Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Quốc Việt
 

Latest News