02:19:43 01-10-2023
Home Dictionary N Năng lực kiểm định

Năng lực kiểm định

E-mail Print PDF
Xác suất bác bỏ một giả thuyết khi nó sai là 1-P(II) và được gọi là năng lực kiểm định.
 

Latest News