15:18:22 25-01-2022
Home Dictionary T Thủ tục kiểm định thống kê

Thủ tục kiểm định thống kê

E-mail Print PDF
Thông thường thủ tục kiểm định thống kê gồm đầu tiên tính một trị kiểm định T từ các quan sát mẫu. Bước kế tiếp là xác định phân phối mẫu của T theo Giả thuyết Không. Bước cuối cùng là đề ra một quy tắc ra quyết định dựa trên giá trị quan sát được của T. Phạm vi giá trị của T dựa trên đó thủ tục kiểm định đề nghị bác bỏ Giả thuyết Không được gọi là vùng tới hạn, và phạm vi đề nghị không bác bỏ Giả thuyết Không được gọi là vùng chấp nhận, một cách chính xác hơn gọi là vùng không bác bỏ.
 

Latest News