04:41:36 28-01-2023
Home Dictionary D Diễn dịch kết quả

Diễn dịch kết quả

E-mail Print PDF
Bước cuối cùng của một điều tra thực nghiệm là diễn dịch các kết quả. Các kết luận thường phải ủng hộ một lý thuyết kinh tế hoặc bác bỏ lý thuyết này, vì vậy đòi hỏi phải xem xét lại lý thuyết. 
 

Latest News