02:28:11 26-03-2023
Home Dictionary K Kiểm định giả thuyết

Kiểm định giả thuyết

E-mail Print PDF
Ước lượng sơ bộ của một mô hình kinh tế lượng không luôn luôn đem đến các kết quả thỏa đáng. Công thức của mô hình kinh tế lượng cơ bản chịu ảnh hưởng của lý thuyết kinh tế, sự hiểu biết của nhà phân tích về các hành vi tiềm ẩn và các kinh nghiệm hoặc nghiên cứu trong quá khứ. Các thành tố này của mô hình chỉ cung cấp một khung tổng quát cho các vấn đề kinh tế lượng. Do vậy những kết quả đầu tiên có thể gây ngạc nhiên cho người điều tra vì các biến được cho là quan trọng, có ưu tiên cao thì lại xuất hiện sau những biến được cho là không quan trọng về mặt thực nghiệm hoặc chúng sẽ có những ảnh hưởng đi theo những hướng không mong đợi. Nhà phân tích kinh tế vì vậy sẽ kiểm định chẩn đoán mô hình nhiều lần nhằm chắc chắn là những giả định đặt ra và các phương pháp ước lượng được sử dụng phù hợp với dữ liệu đã thu thập. Kiểm định giả thuyết không chỉ được thực hiện nhằm cải tiến các đặc trưng của mô hình mà còn nhằm kiểm định tính đúng đắn của các lý thuyết. 
 

Latest News