12:38:05 27-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành M Mô hình một phương trình

Mô hình một phương trình

Email In PDF.
Trong mô hình một phương trình, nhà phân tích chọn một biến đơn (ký hiệu là Y) mà nhà phân tích muốn giải thích hành vi của nó. Y có nhiều tên gọi nhưng tên gọi thông dụng nhất là biến phụ thuộc. Kế đó nhà nghiên cứu xác định các biến số (ký hiệu là X), những biến số này có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Những biến này cũng được gọi bằng nhiều tên trong đó tên biến độc lập là thông dụng nhất. Việc lựa chọn các biến độc lập có thể xuất phát từ lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm trong quá khứ, các nghiên cứu khác hoặc từ trực giác.
 

Tin mới nhất