02:33:42 02-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Thiết lập mô hình

Thiết lập mô hình

Email In PDF.
 Mọi phân tích hệ thống kinh tế, xã hội, chính trị hoặc vật lý dựa trên một cấu trúc logic gọi là mô hình. Cấu trúc này mô tả hành vi của các phần tử trong hệ thống và là khung phân tích chính. Trong kinh tế học, mô hình này được thiết lập dưới dạng phương trình hoặc hệ phương trình. Các phương trình này mô tả hành vi kinh tế và các biến liên quan.
 

Tin mới nhất