00:19:47 08-02-2023
Home Dictionary T Thiết lập mô hình

Thiết lập mô hình

E-mail Print PDF
 Mọi phân tích hệ thống kinh tế, xã hội, chính trị hoặc vật lý dựa trên một cấu trúc logic gọi là mô hình. Cấu trúc này mô tả hành vi của các phần tử trong hệ thống và là khung phân tích chính. Trong kinh tế học, mô hình này được thiết lập dưới dạng phương trình hoặc hệ phương trình. Các phương trình này mô tả hành vi kinh tế và các biến liên quan.
 

Latest News