02:07:09 01-10-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ

Email In PDF.
Tài liệu lưu trữ là tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp và cá nhân có ý nghĩa kinh tế, chính trị, văn hóa được đưa vào bảo quản trong các phòng, kho lưu trữ để sử dụng vào các mục đích phục vụ xã hội, con người.
 

Tin mới nhất