01:46:40 02-10-2023
Home Dictionary C Chỉ Thị

Chỉ Thị

E-mail Print PDF
Chỉ Thị là văn bản pháp quy dùng để truyền đạt các chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh công tác, giao nhiệm vụ, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ…
 

Latest News